แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: 1 ... 9 10 [11]
151
การโอน – ย้ายระบบการเรียนการสอน
          การโอน – ย้าย ระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาจากส่วนกลาง – ไปส่วนภูมิภาค และ จากส่วนภูมิภาค – มาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยได้กำหนดวิธีการดังนี้

เกณฑ์การโอนย้าย
         1. นักศึกษาที่จะโอน – ย้ายได้ ต้องเป็นผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นไปและเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยปัจจุบันยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่
         2. นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอน – ย้ายไปส่วนภูมิภาค
ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขานิติศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไป สาขาสื่อสารมวลชน
และสาขาการบริหารรัฐกิจ ในกรณีที่ไม่ได้เรียนสาขาดังกล่าวแต่ประสงค์จะโอน – ย้ายไปส่วนภูมิภาค
ต้องดำเนินการย้ายคณะหรือสาขาวิชาที่อาคาร KLB ชั้น 1 ให้เรียบร้อยก่อน
สำหรับ
นักศึกษาส่วนภูมิภาค สามารถโอน – ย้ายเข้าศึกษาที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชา
โดยให้ดำเนินการย้ายคณะหรือสาขาวิชา ภายหลังการโอนย้ายแล้ว
         3. ให้ดำเนินการโอน – ย้าย ได้เพียงครั้งเดียว หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับต้องลาออกแล้วสมัครใหม่
โดยนำหน่วยกิตสะสมมาเทียบ โอนในอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50.- บาท

ขั้นตอนการโอนย้าย
         1. นำใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade) หรือผลสอบรายบุคคลทั้งหมด (กรณีที่เป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค) และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย หากขาดสถานภาพนักศึกษา 1-2 ภาคการศึกษา ให้ไปชำระเงินค่ารักษาสถานภาพที่ ตึกอธิการบดี ชั้น 1 แล้วไปติดต่อเขียนคำร้องขอโอนย้าย ที่ฝ่ายจัดตารางสอบและลงทะเบียนเรียนอาคาร สวป. ชั้น 6   พร้อมถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าวไปอย่างละ 1 ฉบับ
         2. ให้นำผลการศึกษา ไปติดต่อคณะที่โอนย้าย เพื่อขอทราบโครงสร้างหลักสูตรของส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค และรายละเอียดอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
         3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการโอนย้าย จำนวน 500.- บาท ที่ตึกอธิการบดี ชั้น 1 แล้วนำใบเสร็จรับเงินพร้อมเอกสาร ข้อ 1 ไปติดต่อฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 เพื่อจัดทำข้อมูลโดยให้เตรียมเอกสารในการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ดังนี้
            3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
            3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
            3.3 หากเคยทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบ VISA ELECTRON แล้ว ให้นำสมุดบัญชีเงินฝากไปแสดงแทนเอกสาร ตามข้อ 3.1 และ 3.2
            3.4 ในกรณีที่ไม่เคยทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบ VISA ELECTRON จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมทำบัตร ฯ จำนวน 160.- บาท (กรณีเคยทำบัตรฯ แบบ VISA ELECTRON ให้ชำระเงิน 100.- บาท )ที่ตึกอธิการบดี ชั้น 1
         4. ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 – 3 ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในแต่ละปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดทำประกาศระยะเวลาการดำเนินการให้ทราบ ประมาณต้นเดือนเมษายน

152
1.ค้นหาคำถามที่ต้องการก่อนตั้งคำถามก่อน เพราะว่าอาจจะเคยมีคนเคยถามไปแล้ว
2.ตั้งคำถาม ให้ตรงหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ แล้วใส่รายอะเอียดให้ชัดเจน  เรียนแผนอะไร ต้องการถามเรื่องวิชาเรียนหมวดไหน ได้ลงเรียนวิชาใดไปแล้วบ้าง
3.ถ้าตั้งคำถามแล้วไม่มีใครตอบสักที ให้แก้ไขกระทู้เก่า หรือพิมพ์ข้อความต่อท้าย เพื่อดันให้กระทู้อยู่ด้านบนสุด ห้ามตั้งหัวข้อใหม่
4.โพสต์ตอบคำถามใดก็แล้วแต่ ถ้าคัดลอกเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใดมาใส่ เครดิค Cr... ชื่อท่านนั้นให้เค้าด้วยนะครับ
5.ช่วยกันตอบคำถามที่่ท่านรู้ ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันความรู้ที่มี

153
คำถามที่พบบ่อย / บัตรหาย-ทำบัตรใหม่
« เมื่อ: 05 มิถุนายน 2014, 04:00:51 pm »
วิธีดำเนินการกรณีบัตรหาย
     1.ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อขอใบแจ้งความว่าบัตรหาย
(รามฯ1 แจ้งความได้ที่ป้อมตำรวจตรงประตูด้านอาคาร VPB)
     2.แล้วนำใบแจ้งความนั้นไปชำระเงิน 60 บาท ค่าทำบัตรใหม่ ที่กองคลังตึกอธิการบดี ชั้น 1
     3.แล้วนำใบเสร็จดังกล่าว ไปติดต่อที่งานบัตร ฝ่ายทะเบียนบัตรนักศึกษา สวป.ชั้น 2  เพื่อเขียนคำร้องในการทำบัตรใหม่ ทางเจ้าหน้าที่จะทำบัตรใหม่ให้กับนักศึกษา

โดยนักศึกษาต้องนำหลักฐานการเป็นนักศึกษามาแสดงในวันนั้นด้วยได้แก่
     - ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคปัจจุบัน
     - บัตรประชาชน
     - ใบแจ้งความ
     - ใบเสร็จรับเงินค่าบัตรที่ชำระเงินแล้ว และเขียนใบคำร้องเพื่อขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ และเอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ,สกุล ฯลฯ เป็นต้น

    - เมื่อนำเอกสารดังกล่าวยื่นทำบัตรใหม่กับเจ้าหน้าที่แล้วทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบประวัติและทำบัตรให้ โดยออกเอกสารใบแทนบัตรนักศึกษา
เพื่อเข้าสอบในวิชาต่างๆ จนกว่าจะได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา

ถ้าบัตรหายหรือลืมบัตรนักศึกษาหรือใบเสร็จกรณีเร่งด่วนติดต่อ ขอถ่ายเอกสาร(ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ)
รามฯ 1 ที่ศูนย์ One stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 ขอสำเนาใบเสร็จและใบแทนบัตรนักศึกษาเข้าสอบ
รามฯ 2 ที่อาคาร KTB ชั้นล่าง

154
กรณีนักศึกษาส่วนกลาง
          1. นักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
          2. นักศึกษาต้องดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาก่อนเรียนจบครบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
          3. นักศึกษาส่วนกลางที่ประสงค์จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ดำเนินการได้ที่อาคาร KLB ชั้น 1 (ศูนย์ One Stop Service)

เอกสารที่ต้องใช้
 1.ใบเสร็จค่าธรรมเนียม 200.- บาท ชำระเงินที่สำนักงานอธิการบดีชั้น 1 (กรณีที่ขอย้ายฯ หลังการเรียนจบครบหลักสูตร ต้องชำระค่าธรรมเนียม 500.- บาท)
 2.ใบเขียนคำร้องขอย้ายคณะ ขอได้ที่ KLB ชั้น 1
 3.บัตรนักศึกษา
 4.ใบเสร็จลงทะเบียนเทอมล่าสุด
**ถ้ายังลงเรียนไม่ครบ 2 ภาคการศึกษาปกติ สามารถลงเรียนวิชาในคณะใหม่ได้ก่อน ค่อยทำเรื่องย้ายคณะที่หลังได้
**วิชาจากคณะเก่า จะโอนย้ายเข้าคณะใหม่ทั้งหมดโดยอัติโนมัติ  วิชาที่สอบผ่านจากคณะเก่า สามารถเอามาใส่เป็น วิชาเลือกเสรี และ วิชาโท ได้

กรณีนักศึกษาส่วนภูมิภาค
          1. ขอรับแบบฟอร์มการขอย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา ได้ที่สาขาวิทยบริการทุกแห่ง
          2. กรอกแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
                  2.1 สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน
                  2.2 ธนาณัติค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา เป็นเงิน 200.- บาท (กรณีที่ขอย้ายฯ หลังการเรียนจบครบหลักสูตร ต้องชำระค่าธรรมเนียม 500.- บาท) สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปท. รามคำแหง
                  2.3 อย่าลืมแนบซองเปล่าปิดดวงตราไปรษณียากร ราคา 3.- บาท พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองด้วย
                  2.4 ส่งไปที่   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2
                                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

การย้ายแผนการเรียนของคณะรัฐศาสตร์
- สามารถลงเรียนแผน ที่เราต้องการได้เลย โดยไม่ต้องแจ้งย้ายแผนแต่อย่างใด

155
คำถามที่พบบ่อย / วิชาโท
« เมื่อ: 05 มิถุนายน 2014, 03:57:32 pm »

156
คำถามที่พบบ่อย / ขั้นตอนการแจ้งจบ
« เมื่อ: 05 มิถุนายน 2014, 03:57:06 pm »
ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งจบหลักสูตรที่คณะ
1.รูปถ่ายสวมชุดครุยขนาด 2 นิ้ว  3 รูป
2.สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 2 ภาคสุดท้าย
3.สำเนาบัตรประชาชน กับ บัตรนักศึกษา ถ่ายให้อยู่ในหน้าเดียวกันเอาเฉพาะด้านหน้า
4.ใบบันทึกภาวะการมีงานทำ เข้าไปกรอกข้อมูลตามลิ้งด้านล่าง แล้วปริ้นออกมา
http://www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp
5.นักศึกษาจบแบบเทียบโอนต้องใช้ใบเช็คเกรด 1 ชุด ขอได้ที่ อาคาร KLB ชั้น 1 one stop service
เสียค่าใบเช็คเกรด 20 บาท
6.ใบเสร็จรับเงินค่าใบรับรองนักศึกษาชำระ 20 บาท (ชำระเงินได้ที่ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง)
7.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล-ยส-คำนำหน้าชื่อ (ถ้ามี)

ทำเรื่องที่คณะเสร็จแล้ว จะได้ใบนัดใบรับรองคณะ ระหว่างรอใบรับรองก็คอยตรวจสอบรายชื่อสภาอนุมัติทางหน้าเว็บตามลิ้งด้านล่าง
http://approve.ru.ac.th/
ตรวจสอบขั้นตอนการขอจบการศึกษา
http://e-service.ru.ac.th/e_services/frm.php

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
1.ถ้าสภาอนุมัติรายชื่อ ประกาศครั้งจบ ลำดับที่จบแล้ว ให้จดไว้เพื่อนำไปชำระเงินที่ ตึกอธิการบดี
- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต   400 บาท
- ค่า Transcriptใบละ 70 บาท (เลือกได้ 1 ภาษา ไทยหรืออังกฤษ ถ้าจะเอาทั้งสองภาษาต้องเสียเงินเพิ่ม 70 บาท )
- ค่าใบรับรองสภา   20 บาท

2.ยื่นคำร้องที่ สวป. ชั้น 1 พร้อมกับเอกสาร
- รูปถ่ายสวมครุย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- บัตรนักศึกษา
- ใบเสร็จค่าTranscript   70 บาท (ติดต่อ สวป. ช่อง 3)
 ถ้าจะให้ส่งทรานสคริปกับใบรับรองสภาทางไปรษณีย์ ต้องเสียเงินซื้อสแตมป์ติดกับซองจดหมาย
- ใบเสร็จค่าใบรับรองสภา   20 บาท (ติดต่อ สวป. ช่อง 4  พร้อมรูปถ่าย, สำเนาบัตรนักศึกษา หน้า-หลัง)

**กรณีลงทะเบียนกันไว้รอใบรับรองสภาออกแล้ว ให้นำใบรับรองสภา พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบเสร็จภาคที่ลงกัน (ตัวจริง)
ไปที่ อาคาร KLB ชั้น 1 One Stop Service (ช่อง 11-13) เพื่อขอเงินคืน
(กรณีกระบวนวิชาสอบผ่านซ้ำกันให้ไปบอกเลิกกระบวนวิชาได้ที่ สวป. ชั้น 1 ตอนขึ้นทะเบียนบัณฑิต ถ้ากระบวนวิชาเกินไม่สามารถบอกเลิกได้)

รอดูประกาศรายชื่อฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่บอร์ดของคณะ หรือ www.pol.ru.ac.th

ร้านถ่ายรูป
1.ร้านจักรวาล ฝั่งตรงข้ามประตูใหญ่ ราม1
2.ร้านที่ใต้ตึกศูนย์หนังสือของราม
3.ร้านที่อาคารสวรรคโลก ตึกจะอยู่ด้านหน้าโรงเรียนสาธิตรามคำแหง

157
แนะนำการใช้งาน / คำอธิบายบอร์ด
« เมื่อ: 13 กันยายน 2013, 03:49:13 pm »
บอร์ดรัฐศาสตร์ ม.ร. FC  นี้ไม่ใช่เว็บบอร์ดอย่างเป็นทางของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นสาธารณะ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือบุคคลที่สนใจที่จะศึกษาวิชารัฐศาสตร์ - รามคำแหง
สร้างเพื่อให้ได้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แบ่งปันความรู้ แนะแนวการศึกษา
ในเรื่องการเรียนเป็นหลัก ไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่อย่างใด


***ข้อมูลในเว็บบอร์ดนี้เกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากผู้ดูแลหลายท่านด้วยกัน ไม่ใช่เพียงแต่แอดมินคนเดียวเท่านั้น
ข้อมูลบางส่วนอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มากนัก แต่เท่าที่มีนี้คือสิ่งที่ทางทีมงานค้นหากันอย่างเต็มที่แล้ว
สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม ส่วนไหนทางเรายินดีรับพิจารณา
โพสได้ที่หมวดนั้นๆ หรือ หัวข้อเสนอแนะ   ... ช่วยกันสรรสร้างสิ่งดีๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้น้อง รุ่นหลังกันต่อไป

หน้า: 1 ... 9 10 [11]