แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: 1 ... 15 16 [17]
241
หาเพื่อนเรียน / แนะนำตัวสมาชิกใหม่
« เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 11:50:32 am »
คำพูดแนะนำตัว
  - ชือ 
  - แผนที่เรียน   
  - รหัสนักศึกษา  จบรุ่นอะไร(ถ้าจบแล้ว)
  - Facebook
  - Line
  - E-mail
  - คำพูดทักทายสักนิดนึง

เช่น  นายเรียน  รักราม 
       เรียนแผน A   
       รหัส 57...
       Facebook - เรียน รักราม
       Line         -  Studyram
       E-mail      -  Study@gmail.com
       สวัสดีครับทุกคน เด็กใหม่ปีหนึ่ง หาเพื่อนไปเรียนด้วยกันครับ แอดเฟส ไลน์มาได้นะครับ

       นายเรียน  รักราม  ,  เรียนแผน A  รหัส 57... ,  Facebook - เรียน รักราม, Line -  Studyram ,  E-mail -  Study@gmail.com
*** พิมพ์เป็นแนวนอนก็ได้ครับ แล้วแต่สะดวกเลย ตอบกระทู้แนะนำตัวนี้ได้เลยนะ จากนั้นทางadmin จะแยกตามแผนการเรียนให้นะครับ

242
 :P :P :P :P

243
กำหนดการซ้อมกับรับจริงคร่าวๆ จะออกประมาณช่วงปลายปี
ส่วนรายชื่อบัณฑิตและกำหนดการซ้อมและรับจริงของแต่ละคน จะออกประมาณ ปลายเดือนมกราคม
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์ http://www.pol.ru.ac.th/
หรือ บอร์ดประกาศที่โรงรถคณะรัฐศาสตร์

244
บอกเลิก - บอกเพิ่มวิชาเรียน 2/57

กรณีลงทะเบียนผิดพลาด นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูล โดยขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ 1 ครั้งต่อเทอมเท่านั้น
รวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือเทอมปกติ 24 หน่วยกิต ซัมเมอร์ 12 หน่วยกิต(ขอจบ เทอมปกติ 30 หน่วยกิต ซัมเมอร์ 18 หน่วยกิต)
เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ซัมเมอร์ 9 หน่วยกิต ****สอบถามรายละเอียด 023108616

หลักฐานที่ใช้ดำเนินการดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงิน(ม.ร.18) ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชาที่ บอกเลิก-บอกเพิ่ม ใส่มาในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)หรือ
*****พิมพ์บาร์โค้ดวิชาที่จะยกเลิกหรือเพิ่ม*****
http://www.fis.ru.ac.th/misservice/index.php
3. รับคำร้องที่ KLB ชั้น 1 ช่อง 11-13 กรอกข้อความให้ครบถ้วน
4.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท ชำระเงินได้ที่กองคลังสำนักงานอธิการบดี
5. กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตเพิ่มที่กองคลังสำนักงานอธิการบดี)
(น.ศ. ปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท , น.ศ.Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท)

เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วยื่นได้ที่ อาคารกงไกรลาศ(KLB)ชั้น 1 ช่องที่ 11-13

**นักศึกษาสมัครใหม่ 2/57 (เว้นวันหยุดราชการ)
ช่วง1   5 - 13 มกราคม 2558   (ที่นั่งปกติ)
ช่วง2   4 - 20 กุมภาพันธุ์ 2558  (ที่นั่งเสริม)

**นักศึกษาเก่า(เว้นวันหยุดราชการ)
15 ธันวาคม 2557 ถึง 9 มกราคม 2558


นักศึกษาขอจบเทอม 2/57 ที่ต้องการบอกเพิ่มวิชา สามารถทำได้ตลอดเวลา ก่อนถึงวันสอบปลายภาคเรียน
โดยไปติดต่อขอดำเนินการที่คณะรัฐศาสตร์  ทางคณะจะให้เขียนคำร้อง
แล้วให้นักศึกษาชำระเงินลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ทั้งค่าบำรุงฯ และค่าหน่วยกิต
ที่นั่งสอบที่ได้คือ ที่นั่งสอบเสริม


ที่นั่งสอบเสริมคือ  เวลาตารางสอบออกมาจะมีแค่ สถานที่กับห้องสอบ ไม่มีเลขที่นั่ง
นักศึกษาต้องไปดูช่วงรหัสนักศึกของตนหน้าห้องสอบว่าอยู่แถวนั้น จากนั้นไปติดต่ออาจารย์ประจำแถว
ที่ห้องสอบให้จัดที่นั่งสอบให้


หมายเหตุ:
** นักศึกษาสามารถเข้าเรียนกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเพิ่มกระบวนวิชาได้ล่วงหน้าก่อนการยื่นคำร้องตามวันและเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และห้ามนักศึกษาเข้าสอบกระบวนวิชาที่ได้บอกเลิกกระบวนวิชานั้นแล้วโดยเด็ดขาด (023108616 งานบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา)

**ห้ามนักศึกษาเข้าสอบวิชาที่บอกเลิกไปแล้วโดยเด็ดขาด

**วิชาที่ลงทะเบียน e-testing หากเข้าสอบ หรือเลยวันเวลาเข้าสอบ ไม่สามารถยกเลิกหรือสับเปลี่ยนวิชาได้


245
วัน-เวลาสอบชนกันต้อง เลือกสอบ วิชาใดวิชาหนึ่ง
แต่ถ้าเป็น นักศึกษาขอจบ สามารถทำเรื่องขอสอบซ้ำซ้อนได้ที่คณะในช่วงลงทะเบียนเรียน
สถานที่สอบคือ ห้องประชุมพ่อขุนราม
วิชาที่จะขอสอบซ้ำซ้อนได้ต้องเป็นพวกวิชาบังครับ หรือวิชาที่หาตัวอื่นมาแทนไม่ได้


ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสอบซ้ำซ้อน
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติการขอสอบซ้ำซ้อนต่อไปนี้
นักศึกษาที่ขอจบ จะขอสอบซ้ำซ้อนได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. คุณสมบัติ
          1.1  เป็นผู้ยื่นความจำนงขอจบโดยมีหน่วยกิตที่เหลือไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
          1.2  กระบวนวิชาที่สอบซ้ำซ้อนต้องไม่เป็นวิชาที่เลือกกระบวนวิชาอื่นแทนได้

2. การยื่นขอสอบซ้ำซ้อน
          2.1  ให้นักศึกษาที่ขอจบดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มขอสอบซ้ำซ้อนตามที่คณะกำหนดต่อคณบดี  หรือผู้แทนด้วยตนเอง ในช่วงการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะเข้าสอบซ้ำซ้อนได้
          2.2  หากนักศึกษาแจ้งข้อความเป็นเท็จ จะถือว่านักศึกษากระทำผิดวินัยมีโทษปรับตกทุกกระบวนวิชา และห้ามลงทะเบียนเรียนภาคปกติ

3. การจัดสอบและแจกข้อสอบ
          3.1  ให้แต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัดดำเนินการจัดสอบซ้ำซ้อนเอง ตามวัน เวลา และการสอบมหาวิทยาลัยกำหนด โดยเพิ่มเวลาสอบของทุกคาบการสอบซ้ำซ้อน เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
          3.2   เมื่อเริ่มสอบให้แจกข้อสอบกระบวนวิชาแรกวิชาเดียว หลังจากการสอบผ่านพ้นไปแล้ว 1 ชั่วโมง ให้แจกข้อสอบกระบวนวิชาที่สองและกระบวนวิชาที่สาม (ถ้ามี)
          3.3   เมื่อหมดเวลาการสอบของกระบวนวิชาแรก ให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำตอบกระบวนวิชาแรกทันที
          3.4   ให้แต่ละคนที่ดำเนินการสอบซ้ำซ้อน รับและส่งข้อสอบกระดาษคำตอบทุกกระบวน วิชาที่กรรมการรับส่งข้อสอบเพียงแห่งเดียว

246
คำถามที่พบบ่อย / e-Testing คืออะไร
« เมื่อ: 13 มิถุนายน 2014, 08:56:57 pm »
e-Testing คือ การสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกวันเวลาสอบได้ เป็นการลงสอบล่วงหน้าก่อนสอบปกติ เพิ่มโอกาสในสอบอีกหนึ่งครั้ง
สอบเสร็จรู้ผลสอบโดยทันที ถ้าสอบผ่าน e-Testingแล้วจะเข้าสอบตอนปลายภาคอีกไม่ได้  ถ้าสอบไม่ผ่านสามารถเข้าสอบปลายภาคได้อีกครั้ง
วิชาที่จะลงสอบe-Testingได้ ต้องลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้นๆก่อนด้วย

ค่าลงทะเบียน
นักศึกษารหัส 54 ลงไปวิชาละ 50บาท
ส่วนนักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไปวิชาละ 70บาท

สถานที่ลงทะเบียน
-   ลงทะเบียนที่อาคารเวียงคำ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2559   
-ลงทะเบียนที่อาคารสุโขทัย ช้้น 8 ตั้งแต่ วันที่  9 มกราคม 2559 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม
ลงทะเบียนได้ทุกวันจันทร์-ศุุกร์ และ  เสาร์ อาทิตย์ ก็เปิด
(เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00)


   กำหนดการสอบ e-Testing ภาค 2/2557
ระหว่างวันที่ 09 มกราคม 2559 ถึง 11 มีนาคม 2559


สถานที่สอบ
-  อาคารสุโขทัย ช้้น 8

กำหนดคาบสำหรับการสอบ
คาบที่            เวลา
 1        09:00 - 11:30 น.
 2        12:00 - 14:30 น.
 3        15:00 - 17:30 น.
 4        18:00 - 20:30 น.

วิชาที่เปิดให้ลงสอบเทอม 2/58**ในการลงสอบ e-Testing จะลงหรือไม่ลงก็ได้ทางมหาลัยไม่ได้บังคับ
***ลงทะเบียนสอบได้ทุกภาคเรียน ยกเว้นภาคซ่อม

247
กาขอจบตอนลงทะเบียนเรียนได้
ต้องเหลือหน่วยกิตไม่เกิน 30 หน่วยกิต ในเทอมปกติ
และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในเทอมซัมเมอร์

248
คำถามที่พบบ่อย / ขั้นตอนการรีเกรด
« เมื่อ: 09 มิถุนายน 2014, 02:34:10 pm »
ขั้นตอนการรีเกรด
1.  ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำกระบวนวิชาที่สอบได้อักษรระดับ D+ หรือ D เท่านั้น
2.  ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ (ภาค 1, ภาค 2) หรือภาคฤดูร้อนเท่านั้น ภาคซ่อมไม่สามารถรีเกรดได้
3.  การ Upgrade หรือ Regrade หมายถึง การลงทะเบียนเรียนซ้ำกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบต่ำกว่า อักษรระดับคะแนน C และให้นับกระบวนวิชาที่สอบได้อักษรคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว หากผลการปรับระดับอักษรคะแนนเท่ากันทุกครั้ง เมื่อนักศึกษาแจ้งครบหลักสูตรก็จะใช้ผลการสอบที่ปรับครั้งสุดท้ายมาคิดคำนวณค่าเฉลี่ยเพียงครั้งเดียว

249
การโอน – ย้ายระบบการเรียนการสอน
          การโอน – ย้าย ระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาจากส่วนกลาง – ไปส่วนภูมิภาค และ จากส่วนภูมิภาค – มาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยได้กำหนดวิธีการดังนี้

เกณฑ์การโอนย้าย
         1. นักศึกษาที่จะโอน – ย้ายได้ ต้องเป็นผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นไปและเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยปัจจุบันยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่
         2. นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอน – ย้ายไปส่วนภูมิภาค
ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขานิติศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไป สาขาสื่อสารมวลชน
และสาขาการบริหารรัฐกิจ ในกรณีที่ไม่ได้เรียนสาขาดังกล่าวแต่ประสงค์จะโอน – ย้ายไปส่วนภูมิภาค
ต้องดำเนินการย้ายคณะหรือสาขาวิชาที่อาคาร KLB ชั้น 1 ให้เรียบร้อยก่อน
สำหรับ
นักศึกษาส่วนภูมิภาค สามารถโอน – ย้ายเข้าศึกษาที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชา
โดยให้ดำเนินการย้ายคณะหรือสาขาวิชา ภายหลังการโอนย้ายแล้ว
         3. ให้ดำเนินการโอน – ย้าย ได้เพียงครั้งเดียว หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับต้องลาออกแล้วสมัครใหม่
โดยนำหน่วยกิตสะสมมาเทียบ โอนในอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50.- บาท

ขั้นตอนการโอนย้าย
         1. นำใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade) หรือผลสอบรายบุคคลทั้งหมด (กรณีที่เป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค) และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย หากขาดสถานภาพนักศึกษา 1-2 ภาคการศึกษา ให้ไปชำระเงินค่ารักษาสถานภาพที่ ตึกอธิการบดี ชั้น 1 แล้วไปติดต่อเขียนคำร้องขอโอนย้าย ที่ฝ่ายจัดตารางสอบและลงทะเบียนเรียนอาคาร สวป. ชั้น 6   พร้อมถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าวไปอย่างละ 1 ฉบับ
         2. ให้นำผลการศึกษา ไปติดต่อคณะที่โอนย้าย เพื่อขอทราบโครงสร้างหลักสูตรของส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค และรายละเอียดอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
         3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการโอนย้าย จำนวน 500.- บาท ที่ตึกอธิการบดี ชั้น 1 แล้วนำใบเสร็จรับเงินพร้อมเอกสาร ข้อ 1 ไปติดต่อฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 เพื่อจัดทำข้อมูลโดยให้เตรียมเอกสารในการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ดังนี้
            3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
            3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
            3.3 หากเคยทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบ VISA ELECTRON แล้ว ให้นำสมุดบัญชีเงินฝากไปแสดงแทนเอกสาร ตามข้อ 3.1 และ 3.2
            3.4 ในกรณีที่ไม่เคยทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบ VISA ELECTRON จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมทำบัตร ฯ จำนวน 160.- บาท (กรณีเคยทำบัตรฯ แบบ VISA ELECTRON ให้ชำระเงิน 100.- บาท )ที่ตึกอธิการบดี ชั้น 1
         4. ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 – 3 ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในแต่ละปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดทำประกาศระยะเวลาการดำเนินการให้ทราบ ประมาณต้นเดือนเมษายน

250
1.ค้นหาคำถามที่ต้องการก่อนตั้งคำถามก่อน เพราะว่าอาจจะเคยมีคนเคยถามไปแล้ว
2.ตั้งคำถาม ให้ตรงหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ แล้วใส่รายอะเอียดให้ชัดเจน  เรียนแผนอะไร ต้องการถามเรื่องวิชาเรียนหมวดไหน ได้ลงเรียนวิชาใดไปแล้วบ้าง
3.ถ้าตั้งคำถามแล้วไม่มีใครตอบสักที ให้แก้ไขกระทู้เก่า หรือพิมพ์ข้อความต่อท้าย เพื่อดันให้กระทู้อยู่ด้านบนสุด ห้ามตั้งหัวข้อใหม่
4.โพสต์ตอบคำถามใดก็แล้วแต่ ถ้าคัดลอกเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใดมาใส่ เครดิค Cr... ชื่อท่านนั้นให้เค้าด้วยนะครับ
5.ช่วยกันตอบคำถามที่่ท่านรู้ ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันความรู้ที่มี

251
คำถามที่พบบ่อย / บัตรหาย-ทำบัตรใหม่
« เมื่อ: 05 มิถุนายน 2014, 04:00:51 pm »
วิธีดำเนินการกรณีบัตรหาย
     1.ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อขอใบแจ้งความว่าบัตรหาย
(รามฯ1 แจ้งความได้ที่ป้อมตำรวจตรงประตูด้านอาคาร VPB)
     2.แล้วนำใบแจ้งความนั้นไปชำระเงิน 60 บาท ค่าทำบัตรใหม่ ที่กองคลังตึกอธิการบดี ชั้น 1
     3.แล้วนำใบเสร็จดังกล่าว ไปติดต่อที่งานบัตร ฝ่ายทะเบียนบัตรนักศึกษา สวป.ชั้น 2  เพื่อเขียนคำร้องในการทำบัตรใหม่ ทางเจ้าหน้าที่จะทำบัตรใหม่ให้กับนักศึกษา

โดยนักศึกษาต้องนำหลักฐานการเป็นนักศึกษามาแสดงในวันนั้นด้วยได้แก่
     - ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในภาคปัจจุบัน
     - บัตรประชาชน
     - ใบแจ้งความ
     - ใบเสร็จรับเงินค่าบัตรที่ชำระเงินแล้ว และเขียนใบคำร้องเพื่อขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ และเอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ,สกุล ฯลฯ เป็นต้น

    - เมื่อนำเอกสารดังกล่าวยื่นทำบัตรใหม่กับเจ้าหน้าที่แล้วทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบประวัติและทำบัตรให้ โดยออกเอกสารใบแทนบัตรนักศึกษา
เพื่อเข้าสอบในวิชาต่างๆ จนกว่าจะได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา

ถ้าบัตรหายหรือลืมบัตรนักศึกษาหรือใบเสร็จกรณีเร่งด่วนติดต่อ ขอถ่ายเอกสาร(ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ)
รามฯ 1 ที่ศูนย์ One stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 ขอสำเนาใบเสร็จและใบแทนบัตรนักศึกษาเข้าสอบ
รามฯ 2 ที่อาคาร KTB ชั้นล่าง

252
กรณีนักศึกษาส่วนกลาง
          1. นักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
          2. นักศึกษาต้องดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาก่อนเรียนจบครบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
          3. นักศึกษาส่วนกลางที่ประสงค์จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ดำเนินการได้ที่อาคาร KLB ชั้น 1 (ศูนย์ One Stop Service)

เอกสารที่ต้องใช้
 1.ใบเสร็จค่าธรรมเนียม 200.- บาท ชำระเงินที่สำนักงานอธิการบดีชั้น 1 (กรณีที่ขอย้ายฯ หลังการเรียนจบครบหลักสูตร ต้องชำระค่าธรรมเนียม 500.- บาท)
 2.ใบเขียนคำร้องขอย้ายคณะ ขอได้ที่ KLB ชั้น 1
 3.บัตรนักศึกษา
 4.ใบเสร็จลงทะเบียนเทอมล่าสุด
**ถ้ายังลงเรียนไม่ครบ 2 ภาคการศึกษาปกติ สามารถลงเรียนวิชาในคณะใหม่ได้ก่อน ค่อยทำเรื่องย้ายคณะที่หลังได้
**วิชาจากคณะเก่า จะโอนย้ายเข้าคณะใหม่ทั้งหมดโดยอัติโนมัติ  วิชาที่สอบผ่านจากคณะเก่า สามารถเอามาใส่เป็น วิชาเลือกเสรี และ วิชาโท ได้

กรณีนักศึกษาส่วนภูมิภาค
          1. ขอรับแบบฟอร์มการขอย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา ได้ที่สาขาวิทยบริการทุกแห่ง
          2. กรอกแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
                  2.1 สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน
                  2.2 ธนาณัติค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา เป็นเงิน 200.- บาท (กรณีที่ขอย้ายฯ หลังการเรียนจบครบหลักสูตร ต้องชำระค่าธรรมเนียม 500.- บาท) สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปท. รามคำแหง
                  2.3 อย่าลืมแนบซองเปล่าปิดดวงตราไปรษณียากร ราคา 3.- บาท พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองด้วย
                  2.4 ส่งไปที่   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2
                                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

การย้ายแผนการเรียนของคณะรัฐศาสตร์
- สามารถลงเรียนแผน ที่เราต้องการได้เลย โดยไม่ต้องแจ้งย้ายแผนแต่อย่างใด

253
คำถามที่พบบ่อย / วิชาโท
« เมื่อ: 05 มิถุนายน 2014, 03:57:32 pm »

254
คำถามที่พบบ่อย / ขั้นตอนการแจ้งจบ
« เมื่อ: 05 มิถุนายน 2014, 03:57:06 pm »
ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งจบหลักสูตรที่คณะ
1.รูปถ่ายสวมชุดครุยขนาด 2 นิ้ว  3 รูป
2.สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 2 ภาคสุดท้าย
3.สำเนาบัตรประชาชน กับ บัตรนักศึกษา ถ่ายให้อยู่ในหน้าเดียวกันเอาเฉพาะด้านหน้า
4.ใบบันทึกภาวะการมีงานทำ เข้าไปกรอกข้อมูลตามลิ้งด้านล่าง แล้วปริ้นออกมา
http://www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp
5.นักศึกษาจบแบบเทียบโอนต้องใช้ใบเช็คเกรด 1 ชุด ขอได้ที่ อาคาร KLB ชั้น 1 one stop service
เสียค่าใบเช็คเกรด 20 บาท
6.ใบเสร็จรับเงินค่าใบรับรองนักศึกษาชำระ 20 บาท (ชำระเงินได้ที่ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง)
7.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล-ยส-คำนำหน้าชื่อ (ถ้ามี)

ทำเรื่องที่คณะเสร็จแล้ว จะได้ใบนัดใบรับรองคณะ ระหว่างรอใบรับรองก็คอยตรวจสอบรายชื่อสภาอนุมัติทางหน้าเว็บตามลิ้งด้านล่าง
http://approve.ru.ac.th/
ตรวจสอบขั้นตอนการขอจบการศึกษา
http://e-service.ru.ac.th/e_services/frm.php

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
1.ถ้าสภาอนุมัติรายชื่อ ประกาศครั้งจบ ลำดับที่จบแล้ว ให้จดไว้เพื่อนำไปชำระเงินที่ ตึกอธิการบดี
- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต   400 บาท
- ค่า Transcriptใบละ 70 บาท (เลือกได้ 1 ภาษา ไทยหรืออังกฤษ ถ้าจะเอาทั้งสองภาษาต้องเสียเงินเพิ่ม 70 บาท )
- ค่าใบรับรองสภา   20 บาท

2.ยื่นคำร้องที่ สวป. ชั้น 1 พร้อมกับเอกสาร
- รูปถ่ายสวมครุย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- บัตรนักศึกษา
- ใบเสร็จค่าTranscript   70 บาท (ติดต่อ สวป. ช่อง 3)
 ถ้าจะให้ส่งทรานสคริปกับใบรับรองสภาทางไปรษณีย์ ต้องเสียเงินซื้อสแตมป์ติดกับซองจดหมาย
- ใบเสร็จค่าใบรับรองสภา   20 บาท (ติดต่อ สวป. ช่อง 4  พร้อมรูปถ่าย, สำเนาบัตรนักศึกษา หน้า-หลัง)

**กรณีลงทะเบียนกันไว้รอใบรับรองสภาออกแล้ว ให้นำใบรับรองสภา พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบเสร็จภาคที่ลงกัน (ตัวจริง)
ไปที่ อาคาร KLB ชั้น 1 One Stop Service (ช่อง 11-13) เพื่อขอเงินคืน
(กรณีกระบวนวิชาสอบผ่านซ้ำกันให้ไปบอกเลิกกระบวนวิชาได้ที่ สวป. ชั้น 1 ตอนขึ้นทะเบียนบัณฑิต ถ้ากระบวนวิชาเกินไม่สามารถบอกเลิกได้)

รอดูประกาศรายชื่อฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่บอร์ดของคณะ หรือ www.pol.ru.ac.th

ร้านถ่ายรูป
1.ร้านจักรวาล ฝั่งตรงข้ามประตูใหญ่ ราม1
2.ร้านที่ใต้ตึกศูนย์หนังสือของราม
3.ร้านที่อาคารสวรรคโลก ตึกจะอยู่ด้านหน้าโรงเรียนสาธิตรามคำแหง

255
แนะนำการใช้งาน / คำอธิบายบอร์ด
« เมื่อ: 13 กันยายน 2013, 03:49:13 pm »
บอร์ดรัฐศาสตร์ ม.ร. FC  นี้ไม่ใช่เว็บบอร์ดอย่างเป็นทางของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นสาธารณะ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือบุคคลที่สนใจที่จะศึกษาวิชารัฐศาสตร์ - รามคำแหง
สร้างเพื่อให้ได้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แบ่งปันความรู้ แนะแนวการศึกษา
ในเรื่องการเรียนเป็นหลัก ไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่อย่างใด


***ข้อมูลในเว็บบอร์ดนี้เกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากผู้ดูแลหลายท่านด้วยกัน ไม่ใช่เพียงแต่แอดมินคนเดียวเท่านั้น
ข้อมูลบางส่วนอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มากนัก แต่เท่าที่มีนี้คือสิ่งที่ทางทีมงานค้นหากันอย่างเต็มที่แล้ว
สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม ส่วนไหนทางเรายินดีรับพิจารณา
โพสได้ที่หมวดนั้นๆ หรือ หัวข้อเสนอแนะ   ... ช่วยกันสรรสร้างสิ่งดีๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้น้อง รุ่นหลังกันต่อไป

หน้า: 1 ... 15 16 [17]